Indkøbspolitik

for Greenland Holding A/S, Greenland Venture A/S og Greenland Business A/S (Koncernen)

Dette notat informerer om retningslinjerne for indkøbspolitikkerne hos Greenland Holding A/S og dets datterselskaber Greenland Venture A/S og Greenland Business A/S, herefter benævnt "Koncernen".

Definition på indkøb

Ved indkøb forstås alt, der udløser en faktura. Dette indebærer såvel varer som tjenesteydelser.

 

Alle disponeringer skal foretages iht. gældende prokuraregler (jf. særskilt notat)

Forventninger til leverandører

Samarbejdgrundlaget skal bære præg af professionalisme, hvor troværdighed og almindelige etiske regler er gældende.

 

Det forventes, at tilbudsgivning, aftaleudarbejdelse og fakturering altid sker ved rettidig omhu og altid er dokumenteret skriftligt og godkendes iht. gældende prokuraregler.

 

Det forventes, at fejl-leverancer, restordrer, fejl-faktureringer mv. afhjælpes fra leverandørens side uden ugrundet ophold.

 

Såfremt en leverandør ikke kan overholde aftalte deadlines, forventes denne at informere rekvirenten uden ugrundet ophold.

 

Leverandørerne bør bidrage til relevant ajourføring af Koncernens viden om markeds forhold, herunder prissætning, produktudvikling og konkurrenceforhold.

 

De bør som hovedregel kun opsøge koncernens medarbejdere efter aftale.

 

Der tilstræbes langsigtede samarbejder med de leverandører, der kan tilbyde de bedst mulige indkøbs betingelser vurderet ud fra en langsigtet helheds betragtning.

 

Henvendelser fra nye leverandører henvises til CFO.

Lokalt eller ej

Koncernen ønsker som udgangspunkt at handle lokalt, det vil sige hos grønlandske leverandører, når disse er konkurrencedygtige set ud fra en total cost betragtning (pris, kvalitet, service, leveringssikkerhed og lignende)

 

Såfremt der ikke kan indhentes tilfredsstillende tilbud fra lokale leverandører, kan købet foregå i udlandet.

Indkøbet

Den indkøbsmæssige indsats bør afpasses indkøbets størrelse og værdi.

 

Indkøb skal varetages ud fra ressource-/forretnings overvejelser og principper.

 

Der skal foretages en helheds betragtning og en hensyntagen til lokale leverandører, pris, kvalitet, service, leveringssikkerhed, vedligeholdelse, sikkerhed og miljø.

 

Hvor det er muligt, skal lagerbinding, risiko for ukurant samt fragt også tillægges betydning.

 

Indkøbet skal dække det ønskede behov til økonomi, kvalitet og ydeevne – hverken mere eller mindre.

 

Der skal ikke ubegrundet opbygges lagre, medmindre det af økonomiske, driftsmæssige, sikkerhedsmæssige eller praktiske årsager er en fordel.

 

De interne ressourcer skal udnyttes således, at Koncernens medarbejdere deler den erfaring og ekspertise på området, de råder over.

 

Koncernens medarbejdere har tavshedspligt om indgåede kontrakter. Tavshedspligten betyder, at medarbejderen hverken må vise eller omtale de indgåede aftaler eller dele heraf til tredjemand eller konkurrerende leverandører.

 

Koncernens medarbejdere skal være loyale over for de indgåede aftaler. Alle, som køber ind på Koncernens vegne, betragtes som repræsentanter for Koncernen, og de som køber ind, skal agere i henhold til nærværende indkøbs-politik.

GREENLAND VENTURE
Atuaruk
INNOVATION GREENLAND
Atuaruk
GREENLAND HOLDING
Atuaruk
GREENLAND HOLDING A/S · Boks 1434 · 3900 Nuuk · Grønland · CVR 11 81 31 27
;